รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว MELODY RUN 2023

ระยะวิ่ง ระยะเดินเล่น 3K (33 คน)

  ชื่อ - นามสกุล อายุ เพศ กลุ่มอายุ ขนาดเสื้อ
 กัญญพัฒน์ วงค์เกษร 8 หญิง - S
 จรรยารัตน์ ทันไชย 48 หญิง - L
 ญาณิศา วัฒนาวงศ์ 47 หญิง - 2XL
 ณัฐจิตต์ ทรายสุวรรณ 53 หญิง - 2XL
 ดวงนภา กาญจนะผลิน 43 หญิง - L
 ธนภูมิ วัฒนาวงศ์ 47 ชาย - L
 น้องเจนนี่ จันทร์อินทร์ 12 หญิง - M
 นางฐาศิกา แก้วสว่าง 59 หญิง - M
 นางสาวกัญญารัตน์ สุดศรี 27 หญิง - M
 นางสาวจันทิมา มะโร 26 หญิง - S
 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 35 หญิง - M
 นางสาวบรรณสรณ์ ขวัญชุม 28 หญิง - M
 นางสาวบังอร ฤทธิ์เดช 37 หญิง - M
 นางสาวพินันท์พัชญ์ พวงพั่วเพชร 47 หญิง - M
 นางสาวรุ่งฤดี พริกเบ็ญจะ 36 หญิง - M
 นางสาวสุชาดา ทาแลบ 36 หญิง - L
 นางสาวสุวิชา ชะอุ่มฤทธิ์ 36 หญิง - M
 นางสาวเนตรนภา คอนหน่าย 57 หญิง - L
 นางสุนันทา คงพากเพียร 56 หญิง - M
 นางโสภิต โหมด 58 หญิง - M
 บรรจง ทรายสุวรรณ 58 ชาย - XL
 ปทิตตา แนวสา 44 หญิง - L
 ปรัชญา ชูญาติ 30 ชาย - M
 ปาริชาต ธะนาใส 29 หญิง - S
 ฝนทิพย์ บุญรอด 32 หญิง - S
 มนวรัตม์ พันธุ์เวช 32 หญิง - M
 สมพร คชบาง 48 หญิง - 2XL
 อรรถสิทธิ์ วรสุวรรณกุล 32 ชาย - 5XL
 อัจฉรา กิ่งไทร 27 หญิง - XL
 เกรียงศักดิ์ มกุมตานนท์ 27 ชาย - XL
 เชษฐา เกียวจันทึก 32 ชาย - 4XL
 เยาวลี วรสุวรรณกุล 63 หญิง - 5XL
 เอมี่ จันทร์อินทร์ 50 หญิง - S

ระยะวิ่ง ระยะ Fun Run 5K (190 คน)

  ชื่อ - นามสกุล อายุ เพศ กลุ่มอายุ ขนาดเสื้อ
 Akadejh Somvibhate 52 ชาย - XL
 Aomporn Chaimongkong 39 หญิง - S
 CHANIDA MAKAPUD 12 หญิง - 2S
 Chatsiri Hapipat 49 ชาย - 2XL
 Jon Rose 61 ชาย - XL
 Kanokrat Tangsongjaroen 63 หญิง - M
 LILAPORN SUDCHANE 28 หญิง - S
 Natcha Khotchaboon 57 หญิง - L
 Nikorn Pholtang 40 ชาย - M
 Oranee Saema 22 หญิง - 2XL
 Orathai Saengsurathum 58 หญิง - 3XL
 Pailin Somboontana 39 หญิง - L
 Paisan Hayeevani 41 ชาย - 4XL
 Panudda Prommuang 39 หญิง - L
 Patana Janjaitong 44 ชาย - 2XL
 Phitchayanan Phokphun 40 ชาย - M
 Samran Kaewpila 47 ชาย - L
 Surat Saengsurathum 59 ชาย - 2XL
 Suwannee Komprakon 41 หญิง - M
 Tanasak Morin 33 ชาย - M
 Thanawat Buajumnong 38 ชาย - L
 Wasan Srikhammoon 45 ชาย - L
 Yootthisak. Boonchaiyo 46 ชาย - XL
 กชนัช หร่องบุตรศรี 34 หญิง - S
 กฤษณะ ทองทรัพย์ 31 ชาย - L
 กาญดา หาญวชิรพงศ์ 66 หญิง - XL
 กิ่งกาญจน์ อุดมศักดิ์ 63 หญิง - L
 กิตติคุณ ตันติราพันธ์ 39 ชาย - L
 กิตติธัช สิงจอน 14 ชาย - L
 กิตติพศ ปิ่นชูทอง 22 ชาย - 2XL
 ขวัญใจ วีรชายลักษณ์ 68 หญิง - 2XL
 จักรพงศ์ มะผล 33 ชาย - M
 จันทร เทียมประยูร 62 หญิง - M
 จินตนา พลเยี่ยม 42 หญิง - S
 จุฑาฉัตร กิ่งไทร 27 หญิง - XL
 ชนะ แสงจันทร์งาม 50 ชาย - M
 ชลรดา นิภัทร์บุญธนา 64 หญิง - L
 ชวัลนัทธ์ สุขใส 42 หญิง - S
 ชัชชฎา สุขเจริญ 24 หญิง - S
 ชัชวาล รักษาราษฎร์ 47 ชาย - 5XL
 ชิโรชา คงนุช 53 หญิง - L
 ฐานวีร์ บุญถนอม 46 หญิง - M
 ฐิตารีย์ สินทร 50 หญิง - S
 ณฐศุภา ยามไชน 47 หญิง - M
 ณัชชาพิชญ์ พรสุขศิริรักษ์ 41 หญิง - S
 ณัฐพล พุทธรักษา 38 ชาย - XL
 ด.ญ. ปัณภัทร์ กุลธนาเรืองกิตติ์ 7 หญิง - S
 ดวงเดือน สุวรรณนิคม 58 หญิง - L
 ดำรัส สนร 35 ชาย - L
 ดำรัส สนรักษา 35 ชาย - L
 ดิลก เกตุสุริยงค์ 35 ชาย - L
 ดิษพล ฐิติวราภรณ์ 38 ชาย - 2XL
 ติณณา คัญใหญ่ 60 หญิง - S
 ทมิตา ปองนันทกานต์ 48 หญิง - 2S
 ธนกร ปุ๊ดธิมา 25 ชาย - L
 ธนพร เพียรมนูพิพัฒน์ 53 หญิง - L
 ธนวัฒน์ จันทวงษ์ 35 ชาย - 2XL
 ธนะสิทธิ์ กุลธนาเรืองกิตติ์ 46 ชาย - XL
 ธนัญชัย แก้วผล 36 ชาย - XL
 ธนัญญา นภภัทรพงศ์ 52 หญิง - M
 ธราวุฒิ ภูไพสิทธิ์ 40 ชาย - M
 ธวัช บุตรศิริ 38 ชาย - M
 ธัญธร รัตนชวานนท์ 67 หญิง - M
 ธันยพัฒน์ ไพศาลวิทย์ 53 ชาย - XL
 ธาริณี กำเนิดเหมาะ 25 หญิง - S
 ธีรยุทธ โตมานิตย์ 39 ชาย - M
 นปธรรม ดอกลำเจียก 11 ชาย - 2S
 นพรัตน์ เต็มพิทักษ์ 42 หญิง - L
 นภัสนันท์ ลออรุ่งเรืองกิจ 40 หญิง - 2S
 นริศรา ธรรมทวีโชค 31 หญิง - M
 นลินรัตน ธนาปิยเศษฐ์ 61 หญิง - L
 นวลน้อย วีระพันธุ์ 68 หญิง - XL
 นันทิยา ดุจดา 32 หญิง - XL
 นางชลดา สินไชย 30 หญิง - M
 นางปราณปริยา แสงศิริ 54 หญิง - S
 นางรุ่งนภา พัฒนะกุลสุนทร 55 หญิง - M
 นางสาว วัลย์ลดา มีสมศักดิ์ - 33 หญิง - 2XL
 นางสาว โสภา บางพระ - 49 หญิง - L
 นางสาวฐายิกานต์ มีทรัพย์อุดม 29 หญิง - M
 นางสาวรัชชา คำขจร 25 หญิง - M
 นางสาวสุวิมล เพชรกลับ 36 หญิง - M
 นาย สิทธิชัย มั่นเสม - 32 ชาย - XL
 นาย สุชาติ ฐิติวร - 61 ชาย - XL
 นิรมล คำภิบาล 60 หญิง - M
 นเรศ ดอกลำเจียก 42 ชาย - M
 บุญส่ง ภักดี 42 ชาย - L
 ปกรณ์ ศรีสุธรรม 37 ชาย - L
 ปภัสร พฤกษาทร 13 หญิง - M
 ปภาณ ธีระวิทย์ 43 ชาย - L
 ประพร ตรึกหากิจ 64 หญิง - XL
 ประภัษรา ธัญชัยเลิศฐากุล 72 หญิง - L
 ประเสริฐ เพียแป 77 ชาย - L
 ปรัชญา ศรีรุ่งเรือง 41 ชาย - M
 ปริมวิมล กุลธนาเรืองกิตติ์ 47 หญิง - L
 ปัญญา อินทปัชฌาย์ 59 ชาย - L
 ปัทธมน แม้นวงศ์ 39 หญิง - M
 ปัทมา รอดทุกข์ 58 หญิง - M
 ปานชนก พฤกษาทร 16 หญิง - S
 ปิ่นประภา พิไลกุล 53 หญิง - M
 ปิยรัตน์ สุขแสง 34 หญิง - M
 ปิยะฉัตร พฤกษาทร 44 หญิง - 2XL
 ปุญญิศา พลหาญ 39 หญิง - L
 ปุณณวิช พฤกษาทร 14 ชาย - 4XL
 ผ่องฉวี ปุยะติ 60 หญิง - M
 ผุสดี บุตรดีดา 45 หญิง - S
 พงษ์สันต์ ศรีนวกุล 62 ชาย - 2XL
 พชรธารา ธารามาศ 65 หญิง - 2XL
 พรทิพย์ เอี่ยมรัศมี 47 หญิง - S
 พลพสิษฐ์ เปาโลหิต 61 ชาย - XL
 พิกุล ศิริสวัสดิ์ 72 หญิง - L
 พิศมัย ศรัทธาทิพย์ 75 หญิง - M
 พูลใจ เรือนแก้ว 39 หญิง - S
 ภคกร สิทธิศักดิ์ 33 ชาย - L
 ภูกฤษ ธัญรักวงศ์ 45 ชาย - L
 มณฑล บัวรื่น 39 ชาย - M
 มาลัย วินิจวลัย 58 หญิง - L
 ยุทธภูมิ สมณา 33 ชาย - XL
 รศวี ธัญรักวงศ์ 32 หญิง - S
 รัตนา นะทีศรี 38 หญิง - L
 รุ่งนภา นวลเจริญ 35 หญิง - S
 วงศ์ศิรื ฤทธิ์ธำรงค์ 48 ชาย - M
 วรชัย สนองคุณ 41 ชาย - L
 วริศ วินิจวลัย 27 ชาย - 2XL
 วสันต์ เสือชื้น 35 ชาย - 4XL
 วันเพ็ญ ภาษี 40 หญิง - M
 วัลลภ สามารถ 65 ชาย - XL
 วัลลี ต่อกิจการเจริญ 45 หญิง - 2S
 วารุณี รัตนกิตติวงศ์ 69 หญิง - M
 วิรัลพัชร์ นิมิตนพสิทธิ์ 74 หญิง - L
 วิศรุต วงค์เกษร 49 ชาย - XL
 ศรีพร เพียแป 70 หญิง - L
 ศิรินทิพย์ สุทธวงค์ 38 หญิง - M
 ศิริรัตน์ หงษ์น้อย 30 หญิง - 2XL
 ศุภรดา ล้านกันทา 38 หญิง - 2S
 สถาพร เส้นเกษ 35 ชาย - 2XL
 สมจิตต์ หาญวงศ์ 73 หญิง - L
 สมชาย ชำนาญธรรม 60 ชาย - 2XL
 สมบัติ ลีนา 46 ชาย - 2XL
 สมสกุล นิภัทร์บุญธนา 64 ชาย - XL
 สะใบแพร ศรีเครือ 36 หญิง - 2S
 สายชล กำเนิดเหมาะ 47 หญิง - M
 สายสุนีย์ แขกอ่อน 46 หญิง - 5XL
 สิรวิชญ์ โรจนศิลป์ 23 ชาย - M
 สิริกาญจน์ มานะพันธ์ 64 หญิง - XL
 สุกัญญา สอนเสนา 50 หญิง - XL
 สุชาดา สร้างบุญ 48 หญิง - L
 สุนัน ว่องไว 44 ชาย - XL
 สุนีย์ ธรรมทวีโชค 66 หญิง - 2S
 สุนีรัตน์ อภิวัชร์กิตติกุล 56 หญิง - M
 สุพจน์ มโนวรกุล 58 ชาย - XL
 สุพิชฌาย์ อภิวัชร์กิตติกุล 36 หญิง - S
 สุภรัตน์ ชอบชื่น 46 หญิง - M
 สุภาพร วงษ์ชารี 62 หญิง - L
 สุรมล ชอบชื่น 46 ชาย - 2XL
 สุรศักดิ์ ลีเส็ง 49 ชาย - L
 สุรีย์พร ประคุณศึกษาพันธ์ 69 หญิง - M
 สุวรรณ วันทรัพย์ 39 ชาย - XL
 อนันต์ สุขชัยบวร 69 ชาย - M
 อนุวัฒน์ คชเถื่อน 32 ชาย - L
 อภิรดี ภัทรกานต์ 54 หญิง - L
 อภิรักษ์ พฤกษาทร 45 ชาย - 5XL
 อภิสรา จันทร์ทอน 51 หญิง - XL
 อมรพรรณ ศรีนวกุล 64 หญิง - M
 อรัญญา อภัยกาวิน 48 หญิง - M
 อัญชลี ผ่องใส 41 หญิง - S
 อัฐพล อิฐงาม 37 ชาย - 2XL
 อำนาจ ศรีสอาด 42 ชาย - M
 อำไพพรรณ เกิดพร 72 หญิง - L
 อุทัยวรรณ ขันทอง 39 หญิง - S
 อุบลพรณ หอมสนิท 61 หญิง - L
 อุไรวรรณ สันรัตน์ 64 หญิง - XL
 อโนชา แซ่ตั้ง 47 หญิง - XL
 เกื้อกูล มูลคำ 76 หญิง - M
 เจนจิรา ศรีสวัสดิ์ 36 หญิง - L
 เจนจิรา สระ 35 หญิง - S
 เชิดชัย นัย 50 ชาย - L
 เด็กหญิง ศิรภัสสร บางพระ 15 หญิง - M
 เนตรทราย กระจ่างสุวรรณ 32 หญิง - L
 เปรมฤทัย ช่วยเจริญสุข 49 หญิง - L
 เพชรประกาย ธัญถิรโสภนากุล 48 หญิง - S
 เพ็ญนิภา จิตเจริญ 38 หญิง - M
 เมธาวี กำเนิดเหมาะ 27 หญิง - S
 เอกลักษณ์ เนียมพางค์ 40 ชาย - 2XL
 เอกสิทธิ์ สร้อยสกุล 34 ชาย - XL
 เอ็มออน บุญโชติ 46 หญิง - S
 แพรวา สุขพันธ์ 37 หญิง - XL
 โชคชัย แก้วเรือง 33 ชาย - XL
 โชติมา ภูธาตุเพชร 33 หญิง - M
 โสมน ศิริล้น 53 หญิง - 2XL
 ไชยา สุภารัตน์ 47 ชาย - XL

ระยะวิ่ง ระยะ Mini Marathon 10K (134 คน)

  ชื่อ - นามสกุล อายุ เพศ กลุ่มอายุ ขนาดเสื้อ
 วันชัย อรุณรุ่ง 44 ชาย - L
 Adirek Chabathong 31 ชาย - M
 Amornrat Thongchalerm 41 หญิง - 2S
 Chainarong Keratiyutwong 61 ชาย - M
 Chaiwat Suwannolarn 31 ชาย - M
 Chanchai Unteamsom 46 ชาย - 2XL
 Chanin Sorndaeng 57 ชาย - L
 chao naksuwan 55 ชาย - XL
 Charoensak Ruangpeerakul 57 ชาย - M
 CHUNXIA HUANG 38 หญิง - S
 Chutharat Khophonklang 33 หญิง - 2S
 Nanthikan Duangtawong 29 หญิง - 2S
 Netipong Puangkewkasem 48 ชาย - L
 Nipa Yaikrathok 39 หญิง - M
 nissara wongsawat 41 หญิง - M
 Noppin Kaewinchai 31 ชาย - XL
 Nuchanart Sorndaeng 54 หญิง - 2S
 Paweena Pongpakpakdee 41 หญิง - S
 Pornnipa Sri-ngam 39 หญิง - 3S
 Saisunee Jaimongkoldeethae 25 หญิง - L
 Sandy Yumuang 36 หญิง - 2S
 Sarika Boo 42 หญิง - 2S
 shuquan li 39 ชาย - M
 Siraphop Sinpai 48 ชาย - L
 SOMKIAT NIPATPHONSAKUN 61 ชาย - M
 Song Yantao 58 ชาย - XL
 Sunee Mong 34 หญิง - 2S
 Tetsuo Toyoda 53 ชาย - M
 Thida Chubleang 48 หญิง - S
 Thitipan Jitnapapan 42 ชาย - XL
 Tivakkorn Jong 57 ชาย - L
 Tussanee Jitwotan 27 หญิง - S
 Vachlee Phuagklay 65 หญิง - 2S
 Viboon Sirisunthorn 73 ชาย - L
 Waraporn Ruangpeerakul 58 หญิง - M
 Winai Kalampa 41 ชาย - XL
 Yasutaka Fujihara 57 ชาย - XL
 yiyang yin 37 ชาย - M
 ZHONGLAI GUAN 42 ชาย - L
 กนกวรรณ อกริศฐากิจ 50 หญิง - M
 กฤษฎา เดชชัย 32 ชาย - L
 กิติศักดิ์ พุ่มพวง 41 ชาย - 2XL
 คุณวุฒิ อยู่ดี 42 ชาย - L
 จตุรวิทย์ ประทุมทอง 30 ชาย - 4XL
 จริยา วงษ์สวัสดิ์ 34 หญิง - S
 จันทร์เพ็ญ ทิพนัด 50 หญิง - S
 จิรชาต กล้าศึก 48 ชาย - L
 จิระพงษ์ ศิริโชติธนาวงษ์ 28 ชาย - S
 จีระพรรณ สุขทวี 51 ชาย - 4XL
 จุฑามาส พิพัฒน์ภิญโญภาพ 49 หญิง - M
 ชัยภัทร ทะลิทอง 18 ชาย - L
 ชัยวัฒน์ ช่วยเจริญสุข 50 ชาย - L
 ณัฐนรี ตั้งทรงเจริญ 24 หญิง - M
 ณัทเดช สมหวัง 39 ชาย - L
 ถิรเจต ลีละวงศ์ 12 ชาย - L
 ทวี เมืองสุบาล 39 ชาย - M
 ทวีชัย บุญอำนาจ 62 ชาย - S
 ธนกร กาญจนกันติพัฒน์ 21 ชาย - 5XL
 ธนวินท์ รุ่งแจ้ง 36 ชาย - L
 ธรรมรัตน์ สถิตย์เสถียร 51 ชาย - M
 ธิดารัตน์ เพียศรี 30 หญิง - S
 ธีรยุทธ โตมานิตย์ 39 ชาย - M
 นนทกร ชอบชื่น 18 ชาย - 4XL
 นพคุณ พุ่มพวง 40 ชาย - 3XL
 นลินี สีแพน 40 หญิง - S
 นางสาวธรรมพร นาครินทร์ 28 หญิง - S
 นางสาวฤทัยชนก ทรัพย์สะสม 42 หญิง - L
 นางสาวสุพิชฌาย์ แสงทอง 35 หญิง - XL
 นาย อนุชา เกิดสว่าง - 62 ชาย - XL
 นายกำธร พงศ์สุทธิยากร 60 ชาย - M
 นายปรีดาพร ดวงแก้ว 27 ชาย - M
 นายสังวาลย์ อุดหนุน 35 ชาย - M
 นิชาฤดี นันทพิศาล 46 หญิง - 2S
 บุญภพ ทรายเพชร 46 ชาย - L
 ปภาวิน สุขพรรณ์ 58 ชาย - XL
 ประกิจ กาญจนกันติพัฒน์ 54 ชาย - 3XL
 ปราณี ทิพย์สุวรรณ 47 หญิง - S
 ปริญญา ทองจิตร 30 ชาย - L
 ปรีชา รุจิรเวทย์ 53 ชาย - L
 ปัญญา ลีละวงศ์ 48 ชาย - XL
 ปัญญา อาจหาจ 53 ชาย - XL
 ผ่องพรรณ ณ น่าน 56 หญิง - 2S
 พจน์ เฉลิมลาภ 47 ชาย - L
 พจน์ โคจรายนท์ 28 ชาย - 2XL
 พนิดา วัฒนตระกูลชาติ 38 หญิง - M
 พร้อมพรรณ ฉายวิมล 40 หญิง - XL
 พศวีร์ พิริยะสกุลธร 20 ชาย - M
 พุฒิชัย เจริญพรปิติ 40 ชาย - 2XL
 พุทธพร สมพงษ์ 40 ชาย - XL
 ยงยุทธ จวนจันทร์เพ็ญ 26 ชาย - L
 ยศสรัล พิริยะสกุลธร 34 ชาย - M
 วงษ์ระวี ปิตานุวัฒน์ 58 ชาย - S
 วรรณพล บุญชู 57 ชาย - XL
 วรรณะ คันธวร 58 ชาย - M
 วัชรินทร์ กาสลัก 65 ชาย - L
 วิภารัตน์ จักรเสน 35 หญิง - S
 วิษณุ พิมผาสุข 48 ชาย - S
 วิไลพร วิชัยอัชชะ 62 หญิง - S
 วุฒิชัย ถาวรพฤกษ์ 32 ชาย - L
 ศรายุทธ โสดาโพธ์ 39 ชาย - M
 ศักดา น้อยผาง 31 ชาย - L
 ศุภกร สุกใส 16 ชาย - L
 ศุภรัตน์ เจื้อยแจ้ว 29 ชาย - L
 สถาพร ทิวาวัฒน์ 64 หญิง - XL
 สมจิตร รุ่งจันทวงษ์ 50 หญิง - M
 สมภพ ธีระนุกูล 44 ชาย - XL
 สวรรค์ ขวัญใจพานิช 63 ชาย - M
 สามารถ นิติเตชจินดา 41 ชาย - M
 สุขวุฒิ ทองตรัง 60 ชาย - L
 สุพจน์ สุรวรเชษฐ 56 ชาย - L
 สุพิณ ลิ้มประเสริฐ 53 หญิง - M
 สุภิชัย พะวัง 54 ชาย - L
 อดิเรก วงษ์คงคำ 60 ชาย - 2XL
 อธิษฐ์ ทุ่งสะโร 16 ชาย - L
 อนุรักษ์ ฟูเกษม 50 ชาย - L
 อรวรรณ เผือกจิตร 58 หญิง - S
 อัศวิน ทุ่งสะโร 51 ชาย - L
 อำนวย นิยมทรัพย์ศิริ 58 ชาย - M
 อุระพงศ์ สามะสุทธิ 51 ชาย - XL
 อุษณีย์ จรเขต 66 หญิง - XL
 เก่งกาจ พุ่มเจริญ 56 ชาย - L
 เฉลิม พรหมจรรย์ 60 ชาย - 2XL
 เฉลิมพล ประสานทอง 42 ชาย - L
 เชาวริน สังข์ทิวากร 43 ชาย - XL
 เด็กหญิง ณัฐธิดา ศิลปชัย - 10 หญิง - M
 เทียนชัย วงศ์สุวรรณ 50 ชาย - M
 เปรมกมล แสงจันทร์งาม 38 หญิง - 2S
 เรืองรอง วีระพงษ์ 51 ชาย - S
 เรืองศักดิ์ คชชา 50 ชาย - L
 เรืองเดช ทิพนัด 53 ชาย - L
 เสมอ บุญอำนาจ 55 หญิง - M
 แสงเพชร วิริยะตั้งสกุล 55 ชาย - XL
 โสภา ร่ำเรียนกิจ 47 หญิง - S
 ไพบูลย์ เรืองศรี 56 ชาย - L

 

*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @989ikema