รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว MELODY RUN 2023

ระยะวิ่ง ระยะเดินเล่น 3K (31 คน)

  ชื่อ - นามสกุล อายุ เพศ กลุ่มอายุ ขนาดเสื้อ
 กัญญพัฒน์ วงค์เกษร 8 หญิง - S
 จรรยารัตน์ ทันไชย 48 หญิง - L
 ญาณิศา วัฒนาวงศ์ 47 หญิง - 2XL
 ดวงนภา กาญจนะผลิน 43 หญิง - L
 ธนภูมิ วัฒนาวงศ์ 47 ชาย - L
 น้องเจนนี่ จันทร?อินทร์ 12 หญิง - M
 นางฐาศิกา แก้วสว่าง 59 หญิง - M
 นางสาวกัญญารัตน์ สุดศรี 27 หญิง - M
 นางสาวจันทิมา มะโร 26 หญิง - S
 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 35 หญิง - M
 นางสาวบรรณสรณ์ ขวัญชุม 28 หญิง - M
 นางสาวบังอร ฤทธิ์เดช 37 หญิง - M
 นางสาวพินันท์พัชญ์ พวงพั่วเพชร 47 หญิง - M
 นางสาวรุ่งฤดี พริกเบ็ญจะ 36 หญิง - M
 นางสาวสุชาดา ทาแลบ 36 หญิง - L
 นางสาวสุวิชา ชะอุ่มฤทธิ์ 36 หญิง - M
 นางสาวเนตรนภา คอนหน่าย 57 หญิง - L
 นางสุนันทา คงพากเพียร 56 หญิง - M
 นางโสภิต โหมด 58 หญิง - M
 ปทิตตา แนวสา 44 หญิง - L
 ปรัชญา ชูญาติ 30 ชาย - M
 ปาริชาต ธะนาใส 29 หญิง - S
 ฝนทิพย์ บุญรอด 32 หญิง - S
 มนวรัตม์ พันธุ์เวช 32 หญิง - M
 สมพร คชบาง 48 หญิง - 2XL
 อรรถสิทธิ์ วรสุวรรณกุล 32 ชาย - 5XL
 อัจฉรา กิ่งไทร 27 หญิง - XL
 เกรียงศักดิ์ มกุมตานนท์ 27 ชาย - XL
 เชษฐา เกียวจันทึก 32 ชาย - 4XL
 เยาวลี วรสุวรรณกุล 63 หญิง - 5XL
 เอมี่ จันทร์อินทร์ 50 หญิง - S

ระยะวิ่ง ระยะ Fun Run 5K (96 คน)

  ชื่อ - นามสกุล อายุ เพศ กลุ่มอายุ ขนาดเสื้อ
 Akadejh Somvibhate 52 ชาย - XL
 Chatsiri Hapipat 49 ชาย - 2XL
 Jon Rose 61 ชาย - XL
 Kanokrat Tangsongjaroen 63 หญิง - M
 LILAPORN SUDCHANE 28 หญิง - S
 Natcha Khotchaboon 57 หญิง - L
 Nikorn Pholtang 40 ชาย - M
 Oranee Saema 22 หญิง - 2XL
 Pailin Somboontana 39 หญิง - L
 Paisan Hayeevani 41 ชาย - 4XL
 Panudda Prommuang 39 หญิง - L
 Patana Janjaitong 44 ชาย - 2XL
 Phitchayanan Phokphun 40 ชาย - M
 Samran Kaewpila 47 ชาย - L
 Suwannee Komprakon 41 หญิง - M
 Tanasak Morin 33 ชาย - M
 Thanawat Buajumnong 38 ชาย - L
 Wasan Srikhammoon 45 ชาย - L
 Yootthisak. Boonchaiyo 46 ชาย - XL
 กชนัช หร่องบุตรศรี 34 หญิง - S
 กาญดา หาญวชิรพงศ์ 66 หญิง - XL
 ขวัญใจ วีรชายลักษณ์ 68 หญิง - 2XL
 จักรพงศ์ มะผล 33 ชาย - M
 จุฑาฉัตร กิ่งไทร 27 หญิง - XL
 ชัชชฎา สุขเจริญ 24 หญิง - S
 ชัชวาล รักษาราษฎร์ 47 ชาย - 5XL
 ชิโรชา คงนุช 53 หญิง - L
 ณัฐพล พุทธรักษา 38 ชาย - XL
 ด.ญ. ปัณภัทร์ กุลธนาเรืองกิตติ์ 7 หญิง - S
 ดำรัส สนร 35 ชาย - L
 ดำรัส สนร 35 ชาย - L
 ดิลก เกตุสุริยงค์ 35 ชาย - L
 ดิษพล ฐิติวราภรณ์ 38 ชาย - 2XL
 ธนะสิทธิ์ กุลธนาเรืองกิตติ์ 46 ชาย - XL
 ธราวุฒิ ภูไพสิทธิ์ 40 ชาย - M
 ธัญธร รัตนชวานนท์ 67 หญิง - M
 ธันยพัฒน์ ไพศาลวิทย์ 53 ชาย - XL
 ธีรยุทธ โตมานิตย์ 39 ชาย - M
 นปธรรม ดอกลำเจียก 11 ชาย - 2S
 นภัสนันท์ ลออรุ่งเรืองกิจ 40 หญิง - 2S
 นลินรัตน ธนาปิยเศษฐ์ 61 หญิง - L
 นวลน้อย วีระพันธุ์ 68 หญิง - XL
 นางชลดา สินไชย 30 หญิง - M
 นางปราณปริยา แสงศิริ 54 หญิง - S
 นางรุ่งนภา พัฒนะกุลสุนทร 55 หญิง - M
 นางสาวฐายิกานต์ มีทรัพย์อุดม 29 หญิง - M
 นางสาวรัชชา คำขจร 25 หญิง - M
 นางสาวสุวิมล เพชรกลับ 36 หญิง - M
 นิรมล คำภิบาล 60 หญิง - M
 นเรศ ดอกลำเจียก 42 ชาย - M
 ปกรณ์ ศรีสุธรรม 37 ชาย - L
 ปภัสร พฤกษาทร 13 หญิง - M
 ประภัษรา ธัญชัยเลิศฐากุล 72 หญิง - L
 ประเสริฐ เพียแป 77 ชาย - L
 ปริมวิมล กุลธนาเรืองกิตติ์ 47 หญิง - L
 ปัทธมน แม้นวงศ์ 39 หญิง - M
 ปานชนก พฤกษาทร 16 หญิง - S
 ปิ่นประภา พิไลกุล 53 หญิง - M
 ปิยรัตน์ สุขแสง 34 หญิง - M
 ปิยะฉัตร พฤกษาทร 44 หญิง - 2XL
 ปุณณวิช พฤกษาทร 14 ชาย - 4XL
 ผ่องฉวี ปุยะติ 60 หญิง - M
 พงษ์สันต์ ศรีนวกุล 62 ชาย - 2XL
 พิกุล ศิริสวัสดิ์ 72 หญิง - L
 พิศมัย ศรัทธาทิพย์ 75 หญิง - M
 มาลัย วินิจวลัย 58 หญิง - L
 วริศ วินิจวลัย 27 ชาย - 2XL
 วสันต์ เสือชืเน 35 ชาย - 4XL
 วันเพ็ญ ภาษี 40 หญิง - M
 วัลลภ สามารถ 65 ชาย - XL
 วัลลี ต่อกิจการเจริญ 45 หญิง - 2S
 วิรัลพัชร์ นิมิตนพสิทธิ์ 74 หญิง - L
 วิศรุต วงค์เกษร 49 ชาย - XL
 ศรีพร เพียแป 70 หญิง - L
 ศิรินทิพย์ สุทธวงค์ 38 หญิง - M
 ศิริรัตน์ หงษ์น้อย 30 หญิง - 2XL
 สมจิตต์ หาญวงศ์ 73 หญิง - L
 สุกัญญา สอนเสนา 50 หญิง - XL
 สุพจน์ มโนวรกุล 58 ชาย - XL
 สุภรัตน์ ชอบชื่น 46 หญิง - M
 สุรมล ชอบชื่น 46 ชาย - 2XL
 สุรีย์พร ประคุณศึกษาพันธ์ 69 หญิง - M
 สุวรรณ วันทรัพย์ 39 ชาย - XL
 อนันต์ สุขชัยบวร 69 ชาย - M
 อภิรดี ภัทรกานต์ 54 หญิง - L
 อภิรักษ์ พฤกษาทร 45 ชาย - 5XL
 อมรพรรณ ศรีนวกุล 64 หญิง - M
 อัฐพล อิฐงาม 37 ชาย - 2XL
 อำไพพรรณ เกิดพร 72 หญิง - L
 อุบลพรณ หอมสนิท 61 หญิง - L
 เกื้อกูล มูลคำ 76 หญิง - M
 เจนจิรา ศรีสวัสดิ์ 36 หญิง - L
 เอกลักษณ์ เนียมพางค์ 40 ชาย - 2XL
 เอกสิทธิ์ สร้อยสกุล 34 ชาย - XL
 โชคชัย แก้วเรือง 33 ชาย - XL
 โชติมา ภูธาตุเพชร 33 หญิง - M

ระยะวิ่ง ระยะ Mini Marathon 10K (77 คน)

  ชื่อ - นามสกุล อายุ เพศ กลุ่มอายุ ขนาดเสื้อ
 วันชัย อรุณรุ่ง 44 ชาย - L
 Chanchai Unteamsom 46 ชาย - 2XL
 Chanin Sorndaeng 57 ชาย - L
 Charoensak Ruangpeerakul 57 ชาย - M
 CHUNXIA HUANG 38 หญิง - S
 Chutharat Khophonklang 33 หญิง - 2S
 Netipong Puangkewkasem 48 ชาย - L
 Nipa Yaikrathok 39 หญิง - M
 Nuchanart Sorndaeng 54 หญิง - 2S
 Paweena Pongpakpakdee 41 หญิง - S
 Pornnipa Sri-ngam 39 หญิง - 3S
 Saisunee Jaimongkoldeethae 25 หญิง - L
 Sandy Yumuang 36 หญิง - 2S
 shuquan li 39 ชาย - M
 Siraphop Sinpai 48 ชาย - L
 SOMKIAT NIPATPHONSAKUN 61 ชาย - M
 Tetsuo Toyoda 53 ชาย - M
 Thida Chubleang 48 หญิง - S
 Tivakkorn Jong 57 ชาย - L
 Vachlee Phuagklay 65 หญิง - 2S
 Viboon Sirisunthorn 73 ชาย - L
 Waraporn Ruangpeerakul 58 หญิง - M
 Winai Kalampa 41 ชาย - XL
 Yasutaka Fujihara 57 ชาย - XL
 yiyang yin 37 ชาย - M
 ZHONGLAI GUAN 42 ชาย - L
 กนกวรรณ อกริศฐากิจ 50 หญิง - M
 จันทร์เพ็ญ ทิพนัด 50 หญิง - S
 จิรชาต กล้าศึก 48 ชาย - L
 จิระพงษ์ ศิริโชติธ 28 ชาย - S
 จีระพรรณ สุขทวี 51 ชาย - 4XL
 จุฑามาส พิพัฒน์ภิญโญภาพ 49 หญิง - M
 ณัฐนรี ตั้งทรงเจริญ 24 หญิง - M
 ณัทเดช สมหวัง 39 ชาย - L
 ทวี เมืองสุบาล 39 ชาย - M
 ทวีชัย บุญอำนาจ 62 ชาย - S
 ธิดารัตน์ เพียศรี 30 หญิง - S
 นนทกร ชอบชื่น 18 ชาย - 4XL
 นลินี สีแพน 40 หญิง - S
 นางสาวธรรมพร นาครินทร์ 28 หญิง - S
 นางสาวฤทัยชนก ทรัพย์สะสม 42 หญิง - L
 นางสาวสุพิชฌาย์ แสงทอง 35 หญิง - XL
 นายกำธร พงศ์สุทธิยากร 60 ชาย - M
 นายปรีดาพร ดวงแก้ว 27 ชาย - M
 นายสังวาลย์ อุดหนุน 35 ชาย - M
 นิชาฤดี นันทพิศาล 46 หญิง - 2S
 บุญภพ ทรายเพชร 46 ชาย - L
 ปภาวิน สุขพรรณ์ 58 ชาย - XL
 ปราณี ทิพย์สุวรรณ 47 หญิง - S
 ปัญญา อาจหาจ 53 ชาย - XL
 ผ่องพรรณ ณ น่าน 56 หญิง - 2S
 พร้อมพรรณ ฉายวิมล 40 หญิง - XL
 พุทธพร สมพงษ์ 40 ชาย - XL
 วงษ์ระวี ปิตานุวัฒน์ 58 ชาย - S
 วรรณพล บุญชู 57 ชาย - XL
 วิภารัตน์ จักรเสน 35 หญิง - S
 ศรายุทธ โสดาโพธ์ 39 ชาย - M
 ศุภรัตน์ เจื้อยแจ้ว 29 ชาย - L
 สมภพ ธีระนุกูล 44 ชาย - XL
 สวรรค์ ขวัญใจพานิช 63 ชาย - M
 สามารถ นิติเตชจินดา 41 ชาย - M
 สุขวุฒิ ทองตรัง 60 ชาย - L
 สุพจน์ สุรวรเชษฐ 56 ชาย - L
 สุพิณ ลิ้มประเสริฐ ลิ้มประเสริฐ 53 หญิง - M
 สุภิชัย พะวัง 54 ชาย - L
 อดิเรก วงษ์คงคำ 60 ชาย - 2XL
 อธิษฐ์ ทุ่งสะโร 16 ชาย - L
 อนุรักษ์ ฟูเกษม 50 ชาย - L
 อรวรรณ เผือกจิตร 58 หญิง - S
 อัศวิน ทุ่งสะโร 51 ชาย - L
 อุษณีย์ จรเขต 66 หญิง - XL
 เก่งกาจ พุ่มเจริญ 56 ชาย - L
 เฉลิม พรหมจรรย์ 60 ชาย - 2XL
 เชาวริน สังข์ทิวากร 43 ชาย - XL
 เรืองศักดิ์ คชชา 50 ชาย - L
 เรืองเดช ทิพนัด 53 ชาย - L
 เสมอ บุญอำนาจ 55 หญิง - M

 

*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @989ikema